Torsdagen den 21:e november lämnade riksdagsledamoten Lina Nordquist (L) in en begäran om utskottsinitiativ att se över Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) med anledning av att ett antal IS-anhängare med familjer inom kort kan tänkas återvända till Sverige. Nordquists begäran återges i sin helhet nedan.

 

Begäran om utskottsinitiativ

Terrorsekten IS försök att upprätta ett islamistiskt kalifat i delar av Syrien och Irak har lett till ofattbart mänskligt lidande, omfattande materiell förstörelse och skoningslös förföljelse av etniska och religiösa minoriteter och andra som gruppen utpekat som sina motståndare. Systematiska mord och plundringar, slaveri och sexuella övergrepp har varit en integrerad del i terrorgruppens krigföring och dess metoder för att bygga en idealstat utifrån sina egna förvridna ideal. Att lagföra de terrorbrott och brott mot mänskligheten som begåtts av IS är en gemensam uppgift för alla inblandade stater, däribland Sverige med tanke på att cirka 300 svenskar beräknas ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig.

Ett antal IS-anhängare med koppling till Sverige kan komma att återkomma till vårt land i en nära framtid, antingen genom fångtransporter eller genom frivilliga återvändanden. De ska omedelbart utredas och lagföras för de grova brott de begått, brott som i många fall kan leda till livstids fängelse.

En akut fråga i samband med återvändandena är hur det svenska samhället bemöter återvändande barn till IS-anhängare. Dessa barn har levt i en miljö där grova terrorbrott tillhör vardagen. I många fall har vårdnadshavarna gjort barnens eget hem till en brottsplats, till exempel genom att använda fångar som slavarbetare i hushållet eller genom att tvinga barnen att bevittna grova våldshandlingar mot människor som varit offer för IS. Barnens vårdnadshavare har under lång tid utsatt barnen för en inte bara olämplig, utan direkt destruktiv och ofta livsfarlig miljö fylld av terror och våld.

Dessa barn är offer, men de har i vissa fall också själva aktivt tagit del i IS verksamhet som barnsoldater. De brott som dessa barn har begått ska utredas på samma sätt som andra brott. Men vi har också ett ansvar att säkerställa att dessa barn vid återkomsten till Sverige inte fortsätter leva i en terrorcell. Dessa barn har mycket hög sannolikhet för att vara traumatiserade. Det finns även risk för att de äldre barnen i många fall kan vara radikaliserade. Det är av största vikt att de skyndsamt får tillgång till kris- och traumabearbetning, samtidigt som det klargörs vilka insatser som kan behövas för avradikalisering.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger möjlighet till omhändertagande vid två situationer: när föräldrarna sviker i sin omvårdnad, eller när den unges eget beteende genom till exempel brottslighet och missbruk gör det nödvändigt. Beslutsgången börjar normalt med en orosanmälan till socialtjänsten, som i sin tur påbörjar en utredning som kan leda fram till ett beslut.

Centret mot våldsbejakande extremism (CVE) har under 2018 och 2019 utvecklat sitt arbete med att ge konkret vägledning till kommuner bland annat när det handlar om att ta emot återvändande barn från Syrien och Irak. Det är bra, men Liberalerna bedömer att det inte räcker med vägledning. Lagen behöver ändras så att dessa barn omedelbart omhändertas vid hemkomsten till Sverige. Att som vårdnadshavare ta sitt barn till en krigs- och terrorzon är att gå så långt som det kan komma från föräldraansvaret att ge barnen trygghet, hälsa och utveckling. Det går inte att hänskjuta frågan till den ordinarie lagstiftningsprocessen.

Eftersom Sverige i en omedelbart förestående framtid kan behöva hantera återkommande barn behöver lagändringen ske skyndsamt. När akuta situationer uppstått tidigare har lagstiftaren axlat detta ansvar, såsom efter tsunamikatastrofen 2004 när socialutskottet skyndsamt beredde en lagändring för att underlätta identifieringen av de omkomna (bet. 2004/05:SoU14). På samma sätt bör riksdagen agera nu.

Därför behöver LVU förtydligas så att det står helt klart att barn ska omhändertas om det finns skäl att anta att vårdnadshavaren medvetet låtit sina barn leva i en miljö där det begås grova terroristbrott liksom andra motsvarande brott som folkmord eller brott mot mänskligheten. Det ska alltså finnas en presumtion för att omhändertagande ska ske i sådana lägen. Enklast sker detta genom att dagens LVU kompletteras med en särskild bestämmelse för dessa fall.

Den nya lagstiftningen bör vara tidsbegränsad. Vi ser gärna att regeringen tar initiativ till en mer övergripande översyn av lagstiftningen för dessa och liknande situationer, men denna bredare analys får komma i ett senare skede.

Genom en sådan lagändring undanröjs risken för att värdefull tid går förlorad under utredningstiden eller att dessa barn faller mellan stolarna. Därutöver förebyggs att socialnämndspolitiker eller enskilda handläggare drar sig för att fatta ingripande beslut om omhändertaganden av barn till vårdnadshavare som kan befaras vara våldsbenägna. De ska inte behöva bära de här besluten och det ska inte finnas någon tvekan om vilket beslut som ska fattas.

Lagändringen behöver möjliggöra att utredningar kan inledas redan innan barnen kommer till Sverige. Säpo bedömer att det kan finnas upp till 70 barn med koppling till Sverige i det kurdiskt styrda al-Hollägret i Syrien. I de fall barnens identitet är känd bör LVU utredningar inledas så att barnen kan omhändertas så fort de finns på svensk mark.

Det är viktigt att kunskap byggs upp och sprids. Det behövs metoder och insatser som är verkningsfulla för svårt traumatiserade barn, och socialtjänsten, familjehem, skolor och förskolor som ska möta dessa barn och ungdomar behöver stöd och handledning.

Dessa barn finns, och det är vårt gemensamma ansvar att agera snabbt. Barnen behöver skydd – även mot sina egna vårdnadshavare när dessa utsätter sina barn för miljöer som ingen ska behöva uppleva. Att inte agera är ett svek mot barnen. Med stöd i bestämmelserna i riksdagsordningen 9 kap. 16 § hemställer jag därför om att socialutskottet skyndsamt initierar ett lagstiftningsärende för att komplettera lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

Lina Nordquist
Riksdagsledamot (L)