Rindö skola är stadens minsta skola och har tagit emot barn under många år. Först som lågstadieskola och idag som låg- och mellanstadieskola. Med en ökande inflyttning till Rindö byggdes nuvarande skola intill f d  regementet på öns östra sida eftersom den gamla skolbyggnaden, mitt på ön, var för liten. Rindö skola är populär och läsåren 2014/2015/2016 var det ca 135 barn på skolan. Rindö skola kan inte vara kvar på nuvarande plats eftersom markägaren vill ha bort skolan från platsen. Staden har annan mark på Rindö.

Den 4 februari 2016 beslutade stadens kommunstyrelse att stadsbyggnadsenheten i samverkan med utbildningsförvaltningen tar fram ritningar och förfrågningsunderlag för en ny F-6-skola på Rindö. Detta beslut gäller fortfarande.

Idag har Rindö skola ca 90 inskrivna barn och ca 18 anställda. Vaxö skola har 250 elever och 43 anställda, några av dessa tjänstgör på båda skolorna. Det vikande elevantalet på Rindö skola medför att de ekonomiska resurserna för skolan minskar. Skolan går med underskott. Den 14 oktober 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden att rektorsområdena Vaxö och Rindö skola skall sammanslås för att minska kostnadsmassan och säkra kompetensförsörjningen hos personalen.

Den 9 december 2019 beslutade stadens fullmäktigeförsamling att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda en mindre skola på Rindö.

Förvaltningen undersöker också möjligheterna med en ny geografisk plats för skolan för att kunna attrahera fler elever.

Barn- och utbildningsnämnden förväntar sig svar på detta arbete redan till mars månad 2020 för att fatta någon form av beslut.