Den rådgivande folkomröstningen är avslutad och valdeltagande var svagt, 51 %. Av dessa procent fick JA-sidan 43,5% och NEJ-sidan 54,9%. Jag konstaterar också att 72% av alla röstberättigade inte röstade NEJ.

Resultatet var väntat eftersom fullmäktige gav efter för populistiska åsikter vid sitt beslut att genomföra denna folkomröstning.

Över 90% av alla folkinitiativ för folkomröstningar i Sverige uppstår efter att medborgare blivit missnöjda med en fråga som fullmäktige redan beslutat om eller som är under beredning. Folkinitiativ har blivit ett medel för att protestera mot den förda politiken. Av alla folkinitiativ som lett till folkomröstningar efter 2011 har initiativtagarna endast förlorat vid två omröstningar. Folkliga protester mot beslut som fattats av samma politiker som väljarna röstade på i de allmänna valen.

Vi i den beslutande majoriteten i Vaxholm har nu att hantera frågan om vi bör prioritera en demokratisk intensitet (en grupps starka åsikt –”bevara Norrbergsskolan”) eller politisk jämlikhet, det vill säga att valmanskåren har givit uttryck för sin vilja genom allmänna val. Jag menar att jämlikhet väger tyngre.

Ett problem med folkomröstningar är att kopplingen mellan beslut och ansvar blir upphävda. Väljare får svårare att utkräva ansvar från politiker om de inte har ett helhetsansvar över beslutsfattandet.

Folkomröstningar leder uppenbarligen till en ökad medborgerlig aktivitet. Att samla in namnunderskrifter och driva kampanjer tycks stimulera det politiska engagemanget och jag hoppas att individer i högre utsträckning blir medlemmar i politiska partier. Det behöver Vaxholm redan idag och imorgon. Att undvika folkomröstningar handlar om att vi fritidspolitiker blir bättre på att lyssna till och samtala med medborgare. Detta minskar polariseringen och ökar kompromissviljan.

Omvandlingen av Norrberget/Lägerhöjden kommer att fortsätta i dialog med övriga partier.

Michael Baumgarten
Gruppledare, Liberalerna i Vaxholm