Se alla
Liberalerna behövs

Vårda och utveckla vår vackra stad

.

Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat till vår unika skärgårdsmiljö.

Liberalerna vill:

 • En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och förankras genom medborgardialog.
 • Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik.
 • Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med invånarna och göras tydligare.
 • Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil.
 • Om detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. En skadeståndsprocess är uteslutet. Alla beslut som avtalet kräver ska fattas. En städad och långsam omvandling av området ska ske.
 • Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, bostadsrätter och hyresrätter.
 • Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar, äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
 • Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.
 • Stadens fastigheter ska underhållas och vårdas.
 • Rådhuset ska rustas under mandatperioden.
 • Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas.
 • Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas.
 • Slutförandet av detaljplanen för Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen.
 • För ökad säkerhet ska vi verka för att väg 274 blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön.
 • Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, till exempel på Rådhusgatan.