Se alla
Eldriven snabbåt mellan Vaxholm och Stockholm

Bra och trygg kommunikation i Vaxholm

Både på land och vatten

Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska förbättras. Gång- och cykelvägar anläggas. Kollektivtrafik i Vaxholm ska utvecklas och så långt möjligt elektrifieras.

Kollektivtrafik i Vaxholm ska göra det lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och utanför.

Lågfartsområde på hela Vaxön.
Det är en stor trafikbelastning och ofta för hög hastighet på gator och vägar i Vaxholm delvis beroende av genomfartstrafik, men även omfattande besökstrafik. Trafiksituationen vid Kronängsskolan och ICA-affären är oacceptabel. Det är en fråga om olycksrisker, buller och klimatpåverkan.

Liberalerna vill verka för:

  • generell hastighetsbegränsning till 40 km/tim inom all tätbebyggelse.
  • bibehållen 30-begränsning på vissa känsligare avsnitt.
  • vid kajombyggnaden få till gångfartsområden i hela kajområdet.
  • därmed undersöka möjligheten att tillåta parkering utmed infartsvägen.

Färjetrafiken är ett livsvillkor för många boende i vår kommun, men tekniken med dieselmotorer för drift är otidsenligt. Vi har en dialog med Trafikverket om att snarast byta till eldrift. Kanske med bränsleceller som energikälla laddade i egna stationer som med solens hjälp framställer den vätgas, som i cellerna utvecklar elenergi med vatten som enda avfall . Dagens färjor till och från Rindö (Castella, Nina och Fragrancia) har tillsamman 12 jättelika dieselmotorer som tillsammans utvecklar nästan 4 000 hästkrafter. Och avgaser 24/7.

Vägarna i Vaxholm har länge varit ett eftersatt utvecklingsområde. Liberalerna vill modernisera och återföra vägtrafiken i Vaxholm till en trygg och säker ordning.

Gång- och cykelvägar.
Gång och cykelvägar på Vaxön, mot Bogesund, på Rindö och på Resarö har länge diskuterats, utan att så mycket har hänt. En förklaring till att för lite hänt, är antagligen att man låst sig vid väl hög ambitionsnivå och därmed kostnadsnivå.

Liberalerna lovar att verka för:

  • att en gång- och cykelstig anläggs på delvis befintliga gamla vägar ut till Bogesunds Slott och golfklubben.
  • att lokalvägen mellan Rindö centrum och Rindö hamn ”målas upp” och hastighetsbegränsas, så att en för gångtrafik prioriterad del av vägen reserveras för gående och cyklister.
  • att gång och cykelväg ordningställs på hela sträckan mellan Resarö centrum och Överby.

Spännande resmål ska kunna nås till fots eller med cykel. Att så småningom nå ända till Arninge per cykel är även det en realistisk prioritering, som vi Liberaler omhuldar. Idag finns vägar, som är inramade av kantsten, vilket utgör en trafikfara för både bilister och oskyddade trafikanter. Detta problem kan ganska lätt elimineras genom att stenarna ersätts med målade linjer. 

Liberalerna verkar också för att utveckla pendling med kollektiva transportmedel genom att anlägga fler platser för bilparkering och cykelparkering under tak i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser – även inkluderande kajer och bryggor. Kollektivtrafiken i Vaxholm ska göra det lätt och bekvämt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och utanför.

Båten i sidans huvud – en elbåt – byggs till delar på Rindö och kommer i en nära framtid att prövas i linjetrafik. Avtal ha tecknats med Stockholms Stad och vår förhoppning är att försöken utfaller väl, så att vi  snart kan åka miljövänligt, snabbt och tyst. mellan Vaxholm och huvudstaden.