Se alla
Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad.

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad

.

God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt.
Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara trygg och attraktiv för alla – gammal som ung.

Liberalerna vill:

 • Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen.
 • Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare.
 • En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas.
 • Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som upplevs otrygga.
 • Gatu- och parkbelysningen ska förbättras.
 • Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser.
 • Vi vill stödja scouterna genom att verka för en föreningslokal på Eriksö.
 • Ett idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv för alla.
 • Vi vill verka för ökad lokal busstrafik mellan kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika platser.
 • Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen för detta.
 • Kommunen ska ha en anställd för att hantera kulturfrågorna.
 • Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen.
 • Vi vill energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid.
 • Vi ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare.