Under våren har Liberalerna, Centerpartiet och regeringen presenterat flera stödpaket för att i ett akut krisskede rädda jobb och företag. De finanspolitiska stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar som kan bidra till att underlätta en återstart av ekonomin och värna konkurrenskraften när den akuta fasen är över.

Nyligen presenterade Konjunkturinstitutet en ny konjunkturbild. KI:s uppdatering visar att covid-19 kommer att slå betydligt hårdare mot svensk ekonomi än vad man befarade så sent som i slutet av mars. Läget är allvarligt: Under andra kvartalet sker ett historiskt ras om 11 procent av BNP. Utslaget på hela året förväntas krisen nu kosta 7 procent av BNP. En del i krisen har sin koppling till smittspridningen i Sverige och de effekter denna ger på människors beteende och riskvilja. Men i ökande grad är utvecklingen nu styrd av världsekonomin. Nu drabbas svenska exportföretag av att den globala ekonomin utvecklas sämre än väntat. I takt med tappad efterfrågan och störda leveranskedjor runtom i världen inträffar en inbromsning av historiskt slag. Vi måste nu förbereda oss för att Coronakrisen blir djupare och mer utdragen.

Under våren har Liberalerna tagit ansvar. Vi har förhandlat fram flera stödpaket med regeringen och centerpartiet för att i ett akut krisskede rädda jobb och företag. Listan av insatser kan göras lång: korttidsarbete, statligt övertagande av sjuklöneansvaret, kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och ett omställningsstöd till företag med kraftiga tapp i omsättning. Reformerna bygger på övertygelsen att det är företagen som är grunden för vår välfärd. Höga ambitioner med välfärden bygger på att fler människor arbetar. Utan företag stannar Sverige.

Detta är viktiga reformer. Men de räcker inte! De finanspolitiska stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar som kan bidra till att underlätta en återstart av ekonomin och värna konkurrenskraften när den akuta fasen är över.

 1. Låt de statliga bolagen investera.
  Staten är hel- eller delägare i närmare femtio bolag. Flera av dem är kapitaltunga bolag som äger viktiga delar av den svenska infrastrukturen. Vattenfall sticker ut som den dominerande ägaren av svensk elproduktion och som ägare av stora delar av de lokala och regionala elnäten. Men även flera av de övriga statliga bolagen har stora tillgångar på sina balansräkningar. Det är viktigt att de statliga bolagen kan fortsätta investera som planerat i samhällsviktig infrastruktur. I Coronapandemins spår minskar nu statliga bolag underhållsinvesteringar. Staten bör agera. Liberalerna är beredda att tillfälligt sänka avkastningskraven på bolagen för att frigöra medel så att investeringar kan ske här och nu.
 2. Genomför myndigheternas planerade investeringar nu.
  Statliga myndigheter bör nu snabbt ta fram aktivitetsplaner för investeringar som kan initieras under de närmaste 2-3 åren. Nu är läge att brådskande genomföra det bästa från svenska myndigheters liggande att-göra-listor. Vi är beredda att både tillskjuta medel och vidga anslagskrediter för att möjliggöra tidigareläggande av nödvändiga investeringar. Vi ser exempelvis stora möjligheter att snabbare än planerat bygga ut kriminalvårdens anläggningar.
 3. Bygg infrastruktur för en ny tid.
  Det behövs bättre vägar och järnvägar om Sverige ska fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk plats trots våra geografiska förutsättningar. Underhållet bör skruvas upp och investeringar som kan tidigareläggas bör tidigareläggas. Signalen behöver vara tydlig till ansvariga myndigheter. Vi behöver också bygga ut framtidens infrastruktur med elvägar och tillgång till bredband i hela landet för att ta steg mot att nå de nationella bredbandsmålen. Och vi behöver höja ambitionen för en grön och effektiv infrastruktur också i övrigt.
 4. Säkra tillgången till bostäder där jobben finns.
  Krisen ökar behovet på en liberal politik för ökat byggande såväl som en hållbar social bostadspolitik med tryggare bostadsområden. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas samtidigt som fler ska kunna äga sitt boende. Genom bättre regelverk såsom kortare överklagandeprocesser, fortsätta förenklingar av plan- och byggreglerna och fri hyressättning i nyproduktion kan dämpningen i investeringstakten på bostadsmarknaden motas.
 5. Säkra svensk beredskap.
  Vi behöver rusta vårt militära och civila försvar så att vårt land bättre kan hantera framtidens utmaningar. Hjärtat i detta är försvarsberedningen, vars slutsatser nu blir än mer angelägna. Det finns även anledning att säkerställa att produktion eller lager av nödvändig materiel och läkemedel finns att tillgå också i kristid. De beredskapslager som fanns förr existerar inte längre. Liberalerna har i motvind drivit att vi enligt finsk modell ska trygga tillgången till läkemedel vid kris och krig. Vi hoppas nu fler partier är beredda att investera i att trygga den svenska beredskapen.
 6. Investera för klimatet.
  Det behövs omtag i svensk klimatpolitik. Utsläppen av växthusgas behöver minskas kraftigt samtidigt som ekonomin står stark. Vi är beredda att bland annat skjuta till medel för en lagringspeng för den som fångar in utsläpp och ställa ut gröna kreditgarantier för att säkra att omställningen i den svenska basindustrin fortsätter. Sverige och det svenska näringslivet kan gå stärkt ur Coronakrisen. Om vi hanterar krisen utan stora konkurser uppstår goda möjligheter för svenska företag att expandera och öka sina marknadsandelar när den globala ekonomin vänder. Men det förutsätter att det svenska näringslivet inte slås sönder under den pågående krisen. Därför behöver vi säkerställa att ekonomins hjul snurrar, att näringslivet kan fortsätta investera och att vi ingjuter framtidstro i Sveriges företagare. Det är så vi kan göra Sverige till möjligheternas land.

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna

346050.TIF