Varför behöver arbetsrätten moderniseras?
Liberalerna kan inte acceptera nuvarande lagstiftningens misslyckanden. Coronakrisen lämnar efter sig många företag i konkurs, många förlorade jobb och mindre pengar i statskassan. Grunden för det svenska välfärdssamhället bygger på en välfungerande arbetsmarknad för att vi ska kunna garantera en välfärd av hög kvalitet. Därför behövs nya arbetsrättsliga spelregler som kombinerar trygghet och tillväxtkraft.

Vad handlar utredningen om?
Coronakrisen aktualiserar behovet av att få på plats en modernisering av Lagen om arbetsrätt (LAS). Dagens arbetsrätt räddar inte jobb när företag går dåligt. Nu vill vi få på plats en reform som gör att fler får en chans till anställning för att fler företag vågar anställa.

Hur kan utredningens förslag förbättra möjligheten till anställning för fler?
När det uppfattas som krångligt, osäkert och dyrt att säga upp vågar inte företag anställa. Det gäller särskilt personer utan arbetslivserfarenhet, inte minst unga och nyanlända. Därför är detta en avgörande reform för att bryta utanförskapet. När tryggheten bygger mer på kompetens och mindre på sist-in-först-ut kommer även fler att våga byta jobb, vilket minskar inlåsningen på arbetsmarknaden.

Vad vill Liberalerna?
Enligt Landsmötesbeslut 2017 vill Liberalerna ersätta dagens turordningsregler med regler som baseras på kompetens, att undantaget från turordningslistan utvidgas till att omfatta upp till fem personer för företag upp till 49 anställda och att uppsägning på grund av personliga skäl blir mindre svårt. Uppsägning av personliga skäl innefattar exempelvis misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier eller illojalitet mot arbetsgivaren. Utredningen adresserar och lägger förslag i linje med Liberalernas politik i alla dessa delar. När det gäller undantag föreslås däremot fem undantag för alla företag, i syfte att undvika tillväxthinder.

Vill ni riva upp hela arbetsrätten?
Nej. När LAS infördes såg Liberalerna, då Folkpartiet, behovet av att det ska finnas ett grundskydd vid uppsägning för alla arbetstagare, både hos arbetsgivare med och utan kollektivavtal. Det behovet finns fortfarande. Men reglerna från 70-talet är inte anpassade till dagens föränderliga och kunskapsintensiva arbetsmarknad och därför behöver de justeras. Utredningen föreslår att grunden i LAS, krav på saklig grund för uppsägningar, ska finnas kvar, men att lagen justeras.

Fackförbunden säger att LAS fungerar bra och att parterna löser de problem som uppstår med förhandling. Varför vill ni förstöra något som fungerar?
Vi vill att arbetsrätten ska fungera på hela arbetsmarknaden. Parterna kan förhandla lösningar för de företag som har kollektivavtal eftersom lagen är semi-dispositiv, vilket innebär att fack och arbetsgivare kan förhandla andra regler än lagen i kollektivavtal.  men lagen fungerar dåligt för företag utan kollektivavtal. Exempelvis kan ett företag behöva betala upp till 1,5 årslöner när de säger upp av personliga skäl, även om arbetsgivaren gjort helt rätt.

Vad är Liberalerna oense med regeringen om?
Det handlar om processen. Vi är överens om att det vi första hand låter arbetsmarknadens parter komma överens, för att få långsiktiga spelregler på arbetsmarknaden. Men om de inte lyckas står det tydligt Januariavtalet att utredningens förslag ska genomföras. Regeringen hävdar istället att eftersom de uppfattar att utredningen inte upprätthåller balansen mellan arbetsmarknadens parter så behöver förslagen justeras innan de kan bli lagstiftning.

Utredaren är en av Sveriges tyngsta experter i arbetsrätt och menar att balansen upprätthålls. Liberalerna utgår från att regeringen kommer att hedra Januariavtalet och genomföra förslagen om parterna inte når i mål.

Men när ni ger mer makt åt arbetsgivarna, riskerar ni inte att utslitna äldre kastas ut istället?
Det viktigaste för anställningstryggheten är vara anställningsbar. Coronakrisen visar tydligt att när företag förlorar intäkter finns ingen trygghet med nuvarande regler. Det är man genom att hålla sig uppdaterad, t.ex. genom kompetensutveckling och att byta arbetsgivare ibland. Dagens regler skapar istället inlåsningseffekter, då många inte vågar byta jobb.

Men när ni ger mer makt åt arbetsgivarna, kommer fler utsätts för sexuella trakasserier?
Tyvärr förekommer sexuella trakasserier redan idag på arbetsmarknaden, vilket #metoo visade. Uppsägningar inte ska fortfarande inte kunna ske godtyckligt utan baseras på saklig grund. Idag är det däremot svårt för en arbetsgivare att säga upp en förövare av personliga skäl eftersom den riskerar att behöva betala upp till 1,5 årslöner. Det innebär i praktiken ofta att förövaren ofta blir kvar och den som utsätts byter jobb.

Vad säger ni om att Vänsterpartiet eller Moderaterna hotar att fälla regeringen eller LAS-reformen?
Vårt fokus är att få till en lagstiftning som innebär att fler kan få jobb när företag vågar anställa och att utanförskapet minskar. Det politiska spelet får andra ägna sig åt.

Varför vill ni försämra arbetsrätten när vi redan ser stora problem med timanställningar i vård och omsorg?
Vi har länge sett problem med arbetsvillkoren i vård och omsorg, inte minst under Coronakrisen. Det offentliga måste gå före och förbättra arbetsvillkoren.

Men med en stelbent arbetsrätt väljer arbetsgivare, även offentliga, i högre grad att använda visstidsanställning istället för tillsvidareanställning. Utredningens innehåller förslag för att det ska bli bättre balans mellan visstids- och tillsvidareanställda.