Coronaviruset ställer ökade krav på oss själva och samhället i stort. Liberalerna kämpar för att samhället ska skydda de som är allra mest utsatta. Det behövs insatser nationellt och lokalt.

Coronaviruset är en samhällskris. De som är mest beroende av samhällets skydd blir mer utsatta än annars. Liberalerna kommer stå upp för att deras frihet begränsas så lite som möjligt. Det måste finnas ett skyddsnät för de som lever i riskzon för våld i hemmet och för alla de barn och unga som känner stark oro. Det kan handla om viruset, men också dess konsekvenser. Det är av stor vikt att alla barn har en vuxen att vända sig till om de känner oro, stress eller om de själva riskerar att fara illa.

Barnrättsorganisationer och kvinnojourer vittnar om ökade risker för våld i hemmet som en konsekvens av social isolering hemma. Bris rapporterar om antalet samtal till dem ökat med 30-40 procent sedan Coronakrisen. Ecpat varnar om att förövare redan agerar för att utnyttja barn som är ensamma i hemmet vid eventuella skolstängningar.

Liberalerna kräver därför en satsning på 50 miljoner kronor för att skydda och stödja barn under coronakrisen. Civila samhällets organisationer som i praktiken möter barnen och lotsar dem till myndigheterna ska självklart involveras. Läs mer om Liberalernas krav här.  Nyamko Sabuni och Juno Blom har också skrivit om Liberalernas krav på skydd för våldsutsatta barn under coronakrisen i denna artikel.

Men det räcker inte att vidta åtgärder på nationell nivå. Runt om i Sverige börjar kommuner och regioner genomföra insatser för att värna såväl barn som utsatta medborgare i Coronavirusets kölvatten. Liberalerna föreslår därför följande kommunala och regionala insatser för barn och utsatta under coronakrisen:

Säkra barns tillgång till elevhälsa
Organisera så att elevhälsan finns på plats och skollokalerna är öppna precis som vanligt även om det inte bedrivs någon undervisning där. Initiera uppsökande verksamhet vid behov.

Komplettera med en digital ingång. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, kan tjäna som en förebild. Se över möjligheten med videomöten med elevhälsan.

Sätt tydligt mål om elever i riskgruppen ska ha en daglig kontakt med en vuxen som eleven känner – antingen en pedagog eller någon från elevhälsan på aktuell skola.

Om en skola är stängd, låt elevhälsan i samråd med pedagoger bjuda in elever som de vet behöver extra stöd (pedagogiskt och socialt) till de tomma skolorna så att de kan få det stöd de behöver som inte kan ges på distans.

Skydda barn och kvinnor som riskerar våld
Socialtjänstens kärnverksamheter måste hållas öppna och bemannade i alla lägen, dvs Socialjour samt möjlighet att utreda och fatta beslut enligt LVU och LVM. Vid stort frånfall får vanlig öppenvård och råd och stöd till familjer anstå tills situationen förbättrats.

Säkra beredskap för att om förskolor och skolor stängs innebär det ökad risk för våld i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, precis som under sommarlov och liknande.

I det fall skolpersonal befarar att ett barn kommer att vara särskilt utsatt eller riskerar att må dåligt eller utsattas för fara vid en långvarig hemvistelse måste det finnas tydliga riktlinjer och rutiner för hur det ska hanteras i kommunen.

Upplys allmänheten att man har ansvar att i ett läge där skolor och förskolor stängs kontakta socialtjänsten om de ser barn som far illa.

När det gäller våldsutsatta kvinnor kan det finnas behov av alternativa boenden om smittan bryter ut på ett skyddat boende. Se över om det möjlighet att samverka med hotell som har tomma rum. Vid en sådan situation är det viktigt att ha med säkerhetsaspekter.

Hemlösa behöver särskilt stöd
Hemlösa är en särskilt sårbar grupp, som dessutom riskerar att sprida smitta. Stockholm har beslutat att alla akutboenden ska hålla öppet så att de kan ”stanna hemma” istället för att de hänvisas ut på gatan under dagtid.

Hemlösa äldre ska i detta skede aldrig hänvisas till härbärgen, eftersom det kan leda till dödsfall vid smittspridning på härbärget.

Glöm inte LSS
Överväg införa besöksstopp för anhöriga på LSS-gruppbostäder och äldreboenden.

Inventera alla individer som bor hemma, både i kommunal regi och bland fristående LSS-bolag, som har så stora vård- och omsorgsbehov att personalfrånvaro och brist på vikarier kan leda till dödsfall. Förbered för att dessa personer ska kunna flyttas till provisoriska boendeplatser, antingen idag tomställda äldreboplatser, eller inom korttidsboenden, rehabboenden och liknande.

Planera för att kommunen snabbt ska kunna ta över om en privat leverantör plötsligt inte klarar av att skaffa fram tillräcklig bemanning för de som valt LSS-assistans från privat aktör. Kommunen får inte glömma att många idag har LSS genom privata alternativ, men enligt lag är det kommunen som är ytterst ansvarig. Den planeringen måste göras nu, innan sjukfrånvaron skjuter i höjden.

I alla sammanhang där beredskaps- och krisplaner diskuteras eller presenteras, påminn om LSS, genom att efterfråga hur planeringen ser ut kring dessa grupper, särskilt viktigt om dessa inte verkar nämnas av tjänstepersonerna.

Socialt perspektiv på skolan
Planera för att ett urval utpekade förskolor och fritids för skolbarn 6-10 år alltid kommer att kunna hållas öppna, även vid stort manfall, för att garantera att vital vårdpersonal, poliser, brandmän etc. kan lämna sina barn till omsorg dagtid.

Bistå på lokal nivå med läxstöd digitalt i samarbete med skolan.

Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården gör enorma insatser för att möta smittspridningen och dess konsekvenser.  De måste få de förutsättningar och resurser som behövs för att skydda befolkningen och inte minst riskgrupper.  Staten har redan tillskjutit en miljard för att täcka de merkostnader som drabbar kommuner och regioner, men mer kommer att behövas. Vi kommer återkomma med liberala förslag på insatser på detta område.

Företagen
Corona hotar företagsamheten som bär upp svenska välfärden. Liberalerna lyssnar på företagens behov, och driver på för stödinsatser för inte minst små- och mellanstora företag. På nationell nivå har Liberalerna därför säkerställt att vi möter den akuta krisen med omfattande stödpaket. Även för Sveriges företag och näringsliv kommer ytterligare åtgärder behöva vidtas.