Med anledning av coronaviruset presenteras torsdagen den 12:e mars ett förslag till extra ändringsbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen och berörda myndigheter följer det pågående virusutbrottet mycket noga och är redo att snabbt vidta åtgärder för att stärka bekämpningen av virusutbrottet men också dess följdverkningar. Att
myndigheter och smittskydd har alla verktyg de behöver är inte bara avgörande för att bekämpa smittan utan också centralt för att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader. Förslaget till extra ändringsbudget innehåller förslag som omfattar fyra olika områden.

Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader. Genom den extra ändringsbudgeten skapas nu en möjlighet för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång och smittspårning med mera.

Berörda statliga myndigheter ska stärkas. Folkhälsomyndigheten får ett tillskott på 41 miljoner kronor för främst personalkostnader. Socialstyrelsen får ett tillskott på 20 miljoner kronor för främst personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel. Läkemedelsverket får ett tillskott på 5 miljoner kronor för sitt arbete att tillsammans med regionerna säkerställa läkemedelsförsörjningen i Sverige. Socialstyrelsens låneram tredubblas från 100 till 300 miljoner kronor för att de ska kunna köpa in bland annat skyddsutrustning och provtagningsutrustning. Tillskotten motsvarar myndigheterna egna bedömningar av vad de behöver i nuläget.

Ekonomiskt stöd till enskilda. Karensavdraget slopas och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Åtgärder vidtas för att understödja företag som drabbas ekonomiskt. Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020. Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen är att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Utöver vad som presenteras idag undersöks ett stort antal ytterligare åtgärder som snabbt ska kunna vidtas om behov uppstår. Regeringen för dialog med riksdagen så att åtgärder som kräver riksdagsbeslut ska kunna beslutas så snart som möjligt.