Kommer Liberalernas språk- och samhällstest för medborgarskap bli verklighet

Ja. Äntligen tas viktiga steg för att införa språk- och samhällstest för medborgarskap. Inom ramen för Januariavtalet har vi drivit på för att en utredning nu tillsatts som ska se över medborgarskapslagen. Utredningen ska också titta på innehållet och praktiska frågor kring medborgarskapstesterna.

Varför behövs tester för att bli medborgare?

Att frivilligt välja att bli medborgare i Sverige är det yttersta beviset på att man vill bli en del av vårt lands framtid. Att bli medborgare innebär en hel del rättigheter; man ges bland annat möjlighet att rösta i val. Och det är därför också viktigt att man som medborgare kan svenska och vet hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har.

Är medborgarskapet en del av integrationen?

Vi ser medborgarskapet som slutet på integrationsprocessen och inte ett steg på vägen. Svenska språket och samhällsinformation ska gå som en röd tråd från den första dagen i Sverige till ett eventuellt medborgarskap.

Hur stärker medborgarskapskrav ett inkluderande samhälle?

Genom att stärka medborgarskapets status vill vi främja en inkluderande svenskhet och öka människors frihet och självbestämmande och deras möjlighet att delta som aktiva samhällsmedborgare. Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. För många kvinnor handlar det om att stå på egna ben både i förhållande till sin partner och till samhället. Och att veta om vilka rättigheter och skyldigheter man har spelar stor roll för både kvinnor och män och bidrar till att vårt samhälle håller ihop.

Ska alla som vill bli medborgare göra testet och ska man kunna göra testet flera gånger?

Det kan finnas grupper som ett krav för medborgarskap kan vara olämpligt. Utredaren ska därför särskilt titta på detta vad gäller bl.a. barn, äldre, personer med funktionsnedsättning samt personer som av andra skäl har betydande svårigheter att visa tillräcklig kunskap. Och det är också rimligt att man får göra testet flera gånger.
Det handlar ju inte om att utesluta människor från möjligheten att bli medborgare utan om att de ska nå målet om att ha tillräckliga kunskaper.

Hur ska samhällstestet utformas? Ska man som ny medborgare kunna hela svenska kungalängden?

Utredare ska titta på detta men det centrala är att man som medborgare vet hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har. Samhällsprovet ska ta upp frågor och principer som är centrala för vårt demokratiska och jämställda samhälle, såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, att både kvinnor och män förväntas jobba och stå på egna ben, och att samhället reagerar med kraft mot hat och hot mot hbtq-personer, antisemitism, hedersrelaterat våld och förtryck m.m. Hur Sverige styrs och hur vårt statsskick ser ut är viktigt men fokus ska inte ligga på att kunna rabbla kungalängden.

Är detta liberalt?

Ja. Att kunna svenska innebär frihet och självbestämmande. Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. För många kvinnor handlar det om att stå på egna ben både i förhållande till sin partner och till samhället. Och att veta om vilka rättigheter och skyldigheter man har spelar stor roll för både kvinnor och män och bidrar till att vårt samhälle håller ihop.

Varför har inget skett tidigare?

Liberalerna föreslog medborgarskapstest för 17 år sedan eftersom vi redan då såg vikten av att kunna svenska för att bli del av det svenska samhället. Då anklagades vi för att fiska i grumliga vatten. Vi drev även frågan under Alliansregeringens tid, men möttes av kalla handen vid förhandlingsbordet. Men nu blir det verklighet inom ramen för Januariavtalet.

Vilka fler språkinsatser driver L på för?

Inom ramen för Januariavtalet driver vi på för viktiga integrationsinsatser. Det behövs mer och bättre SFI med fler undervisningstimmar, tuffare krav på deltagande liksom ökad kvalitet i undervisningen. Nyanlända ska ta del av mer och bättre samhällsorientering. Liberalerna har också sett till att steg tagits för att införa en obligatorisk språkförskola för nyanländas barn. Här har vår egen Lotta Edholm utsetts till utredare. Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar.