Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Det är vår strävan och våra verksamheter visar väldigt goda resultat. Föräldrar är nöjda med våra förskolor, barn är trygga såväl här som i våra skolor. Våra barn och elever når väldigt goda resultat och vi ligger i topp i landet. 

Vi är en liten kommun, vilket är positivt på många sätt. Men när barn- och elevantal går upp och ner kräver det att vi är flexibla och anpassar oss. Vilket vi nu gör.

Vi har idag en stor överkapacitet inom våra förskolor med 150 lediga platser.  Skälet till vår överkapacitet är att vi har planerat för en inflyttning som dock inte skett i beräknad takt, mycket därför att planerade exploateringar såsom på Norrberget inte blivit av ännu. Planer överklagas och fördröjs. En del av utmaningen är att det har flyttat in färre barnfamiljer än beräknat i de boenden som byggts. Det här gör att vi behöver vidta åtgärder för att anpassa kostymen och säkerställa att våra resurser i första hand går till pedagoger och verksamhet, inte till halvtomma lokaler. Med brett politiskt stöd har barn och utbildningsnämnden beslutat att från och med årsskiftet lägga ner förskolan Båten som finns i tillfälliga och eftersatta lokaler.

Barngrupper och dess pedagoger kommer erbjudas att tillsammans flytta vidare till andra förskolor, på samma sätt som när Äppelgården lades ned och vi i Mittsamverkan vill att så sker. Föräldrar har givetvis ett fritt val att välja vilken förskola de vill. Samtliga barn kommer kunna erbjudas plats på Vaxön och Kullön.

På skolområdet sker också förändringar. Några skolor behöver ökat utrymme, som Vaxö skola och Resarö skola. Arbete med att planera för att bygga om och bygga ut dessa skolor pågår. På Rindö är förutsättningarna de omvända, här fanns ett gammalt beslut om att bygga en ny skola för 200 elever, då elevantalet förväntades öka i takt med nybyggnationer. Verkligheten har dock blivit en annan. Elevantalet har stadigt minskat och idag går drygt 90 elever i en F-6 skola. Att skolan ska finnas kvar är beslutat med bred majoritet och vi söker vi nu lösningar för lokalfrågan.

Det är inga lätta utmaningar vi står inför, men vi behöver se till att vi har förskolor och skolor anpassade efter det barnantal och efterfrågan som finns. Det viktigaste för oss är att vi kan erbjuda alla barn en trygg, pedagogisk och kreativ förskola där barnen kan utvecklas som individer i samspel med sin omgivning. Vi vill ha en skola där elever får en bra grund att stå på inför de val de vill göra i livet.

Detta kräver mycket av oss i politiken. Vi måste ta ansvar för våra gemensamma resurser här och nu för att inte bygga oaktsamma skulder för framtiden, som kommer försämra möjligheterna för kommande generationer.

Michael Baumgarten
Vaxholmsliberalerna
Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Vaxholm